Средновековие

Средновековие или Средни векове е средният период от схематично разделяне на европейската история на три ери: Античност, Средновековие и Съвременна цивилизация. Тази схема е въведена от Christoph Cellarius (Keller) още през 1688 година.

Поставянето на точна дата както на началото, така и на края на Средновековието е проблематично. Обикновено за начало на Средновековието се приема края на Западната Римска империя (5 век), а за край - възхода на националните монархии, европейските отвъдморски открития, разпространението на книгопечатането, възраждането на класическите форми, известно като Ренесанс, през 15 век в Италия и началото на 16 век в Северна Европа, както и протестантската Реформация, започнала през 1517 година. Всички тези явления отбелязват началото на Новата европейска история. Самото название Средновековие води началото си от 15 век, когато хуманистите се опитват да разграничат собствената си епоха и наричат времето между античността и 15 век medium tempus, media tempestas или media aetas. Най-вероятно за пръв път Средните векове са наречени така от Leonardo Bruni в неговата „Historia Florentini populi“.

От своя страна се разграничава латинско и византийско средновековие - историческите процеси във Византия протичат различно от тези в тогавашна западна част на Европа.